BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 11. AUGUST 2022

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liu, Rikke Saxil, Jeppe Sandegaard

Afbud: Morten Jensen

1) Ingen bemærkninger i forhold til forrige referat af bestyrelsesmøde

2) Rengøring på toiletterne. Der er klager over manglende rengøring på foreningens toiletter, og der er flertal for, at man skal forsøge at finde en bedre ordning fremadrettet. Det diskuteres samtidig, at toiletterne efterhånden er i så dårlig stand, at vi bør overveje renovering i de kommende vintermåneder. 

3) Foreningsrummet. Det foreslås, at der søges midler hos Jem & Fix til renovering af foreningsrummet, hvor der blandt andet afholdes bestyrelsesmøder. Der er store problemer med fugt i rummet, så det overvejes, om der skal monteres en varmepumpe, der kan holde lokalet frost- og fugtfrit hen over efterårs- og vintermånederne. Michael står for opmåling til materialer. 

4) Vej og park har tidligere kunnet levere diverse til foreningen. Formanden oplyser, at det nu ikke kan lade sig gøre længere. Der skulle dog være en smutvej som undersøges. 

5) Status på eksklusion. Bestyrelsen orienteres om en verserende sag, hvor en havelejer ad flere omgange har undladt at efterkomme bestyrelsens påbud. 

6) Til nyhedsbrevet. Det foreslås, at der i hvert nyhedsbrev bydes velkommen til nye havelejere. I næste nyhedsbrev skal det desuden omtales, at skiltningen i foreningen, hvis lovlighed har været betvivlet, er fuldt lovlig ifølge nyt svar fra regionskommunen. Desuden omtale af, at fester selvfølgelig er velkomne i foreningen, men at havelejerne viser hensyn til hinanden, så musik, snak og råb ikke tager overhånd. 

7) Lovliggørelse af haver. Der er en del haver i foreningen, som på forskellige områder overtræder vedtægterne. Det kan for eksempel være huse der er for høje, for store i areal eller lignende. Det er bestyrelsens holdning, at disse haver fremadrettet skal lovliggøres ved overdragelse til ny havelejer. 

8) Der foreslås en sensommerfest. Festudvalget søsætter noget der kunne være en høstfest. 

9) Maling med rabat. Flügger tilbyder foreninger og foreningens medlemmer, at man kan handle med rabat. Alle foreningens medlemmer kan få 20 procent rabat på maling. Bestyrelsen beslutter, at der oprettes en konto hos Flügger, som medlemmerne kan benytte for at få rabatten. Når man skal handle, skal man bruge foreningens konto. Når medlemmerne køber og får 20 procent rabat, så får foreningen yderligere 5 procent af beløbet, som overføres til foreningens bankkonto. Der orienteres i kommende nyhedsbrev. 

10) Ansøgning om penge til nyt vand. Arbejdet er i gang, men det går langsomt. Der er søgt midler hos Nordeas fond, hvor vi har bedt om 200.000 kroner. Desuden søges der i den kommende tid midler hos Bornholms Brand, Brødrene Larsens Legat og Sparekassen Bornholms Fond. Det er dog meget uvist, om vi kan nå i mål med det samlede beløb på 1.875.000,-, som er dét der skal til før vi kan gå i gang med selve arbejdet. Bestyrelsen har besluttet, at vi som udgangspunkt kan bruge 200.000,- af vores egne midler, hvorfor der som minimum skal findes 1.675.000,- Kommunen er også kontaktet, da foreningen håber, at politikerne vil se vores vej i forhold til det kommunale budget for 2023. Da der er udsigt til voldsomme besparelser, så er vores håb dog spinkelt. Da det foreløbigt er ét bestyrelsesmedlem der sidder med hele arbejdet, så kunne det være godt, hvis endnu et medlem hjælper til. Det foreslås, at der oprettes en decideret arbejdsgruppe. Det skal nævnes i nyhedsbrevet, at der er brug for hjælp til arbejdet. 

11) Nyt byggeri. En have har indsendt tegninger til nybyggeri. Det godkendes. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. september 2023 klokken 18.00 i foreningshuset. 

Referat: William Husted

På bestyrelsens vegne

Formand

Jens Kruse