Dagsorden
Generalforsamling 2022

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

2. Beretning ved formanden.
• Bestyrelsen aflægger beretning pga. sygdom

3. Regnskab ved kassereren.
• Fremlægges af Per Wagner

4. Gennemgang af indkomne tilbud vedr. nye vandledninger
• Der er indhentet 3 tilbud

5. Indkomne forslag.
• Der er kommet forslag med ændringer til følgende paragraffer § 2 – § 7 – § 8 – § 9 m.m.

6. Valg.
• Valg af Formand. John Buus stopper. Henrik Nielsen Mertz og Jens Kruse opstiller
• Valg af kasserer for 1 år. Andreas stopper. Tue opstiller
• Valg af bestyrelsesmedlem Bente ønsker ikke genvalg
• Valg af bestyrelsesmedlem
• Valg af 1 suppleant
• Valg af 2 suppleant
• Valg af revisor Erling genopstiller
• Valg af revisor suppleant

7. Eventuelt.

A. Modernisering
I. Bygge kolonihavehus på op til 3,5 – 4,0 m i højden
II. Bygge kolonihavehus på op til 10% af den individuelle haves samlede areal

B. Grøn Energi
I. Opsætte mindre vindmøller med et max støjniveau på x decibel. (Man kunne tilføje: Vindmølle modeller med særligt lavt støjniveau skal findes og godkendes af bestyrelsen)

Ved flertal for ovenstående eventuelle forslag, skal der ansøges kommunen om tilladelse.