Generalforsamling 2020

HF Solvang Generalforsamling 10/2-2020

 

1.     Valg af dirigent og to stemmetællere:
Jens Ole er valgt som dirigent.
Der er indkaldt til generalforsamlingen rettidigt.
Stemmetællere: Jørn og Erling
Dagsordenen bliver gennemgået. Ingen har noget at indvende mod dagsordenen.

 

2.     Beretning ved formand:

Det har været et travlt år med mange haveskift. Der er også nogle der er blevet smidt ud af foreningen.

Der skal være ungdomsboliger og studieboliger Bag Solvang. Bornholms Boligselskab er i gang med at forberede byggeriet i øjeblikket. Der må forventes en del larm i forbindelse med byggeriet. Der er inddraget en hækbredde jord fra haveforeningen til vejen i det nye byggeri. Der er blevet målt ud, og det står i et byggereferat, hvor meget jord, der er inddraget. John holder øje med, at der ikke bliver inddraget mere jord, end der er varslet. Det forventes, at byggeriet er færdigt næste sommer.

Der er fortsat problemer med parkerede biler fra Campus. John har været i Solvang nogle morgener, for at gelejde bilerne væk.

Det bliver foreslået, at vi har kæde for indkørslen, så uvedkommende biler ikke kan køre ind. De ødelægger vejene. Kunne vi selv lave et skilt, hvor der står at parkering er forbeholdt haveejere? Vi tager det op i bestyrelsen. Bestyrelsen undersøger med kommunen om vi må sætte en kæde op.

Det har været et dyrt år med vandmålere. Nogle er frosset og andre gået i stykker.

Angående Solvangs legeplads, har John snakket med kommunen. De har først meldt ud, at legepladsen var fin, som den var. Men så kom der en tredje person fra kommunen og sagde, at der skulle være faldgrus. Kommunen graver jord af og leverer faldsand.

Der bliver foreslået at de huse, der er bygget af sten i haverne, ikke må rives ned, da de er bevaringsværdige. De er fra før haveforeningen blev oprettet.

Der er tilgang til haveforeningen. Der er venteliste.

Information/ Kommunikation: Haveforeningens hjemmeside fungerer ikke optimalt. Måske er der nogle unge, der ikke er kommet til generalforsamlingen, pga. at det kun har været slået op i avisen og i haveforeningen. Det ville være rart at få en mail. Eller at have en app el. lign. Have 98 og 99 vil gerne være behjælpelig med dette.

Formandens beretning er godkendt.

 

3.     Regnskab ved kassereren:

Kasserer Jens har regnskabet med i papirform. Det bliver gennemgået.

Spørgsmål/ kommentarer til regnskabet:

Der er mange kuglehaner, der står og drypper. Sig det til bestyrelsen, hvis din hane drypper.

Vores forsikring dækker forsikringshuset, og er også en udvidet ulykkesforsikring.

Man skal huske at vande sin nye hæk! Hvis den står og går ud, er det spild af foreningens penge.

Det er stadig forbudt at bruge haveforeningens strøm!!! Til noget som helst andet end Have- og byggearbejde.

Haveleje kan man betale de to datoer, der er slået op i udhængs skabene. Dem der har opgivet deres mailadresse til kassereren, får også regningen tilsendt pr. mail, så man kan betale over sin bank.

Bestyrelsen har oplevet at nogle haver er låst af, når der skal skiftes vandmålere, det må de ikke være.

Skulle vi ikke gå i gang med at få nye vandledninger? Overvejelserne har stået på meget længe. Nogle forstår ikke, hvorfor, der ikke bliver søgt fonde til nye vandledninger. Det er erfaringen at det er meget svært at få penge fra fonde til den slags. Man kan også overveje at søge legater.

Det er vedtaget på generalforsamlingen 2019, at man ikke må holde haner i Solvang.

Det bliver foreslået at regnskabet bliver udspecificeret. Det kunne være interessant at se f.eks. hvad vi har betalt for vand og el.

Regnskabet er godkendt.

 

4.     Indkomne forslag:

Der er indkommet et forslag: Hvordan forholder vi os, hvis Kommunen indfører en Parkeringszone i haveforeningen? Skal vi til at betale licens?

Vi venter og ser, hvad der sker. Der har ikke været henvendelse fra kommunen.

 

5.     Forslag til vedtægtsændring:

Bestyrelsen foreslår at fremadrettet, skal man være bosiddende på Bornholm, for at leje en have HF Solvang.

§1 Medlemmer af foreningen skal være bosat på Bornholm. Dette er vedtaget af generalforsamlingen ved håndsoprækning.

 

6.     Valg:
A) Formand John Buus er villig til at modtage genvalg. John er valgt.

B) kasserer Jens Harvest stopper, da han har solgt sin have. Lene Hjorth er valgt, som ny kasserer.

C) Bestyrelsesmedlem Bente Johansen er villig til at modtage genvalg. Bente er valgt.

D) Bestyrelsesmedlem Jørn stopper, Bestyrelsen foreslår Tom Koefoed. Tom er valgt.

E) Henrik have 132, er valgt som suppleant.

F) Erik have 1, er valgt som 2. suppleant

G) Revisor Erling Andersen modtager genvalg. Erling er valgt.
H) Ole Fassel er valgt til revisorsuppleant.

 

7. Eventuelt

Efter hvilke regler bliver der, udstedt bøder? Under hvilke kriterier syner vi haver? Vi er to eller flere, der går rundt og syner. Det bliver foreslået, at der bliver taget billeder af de haver, der får en henvendelse. Ukrudt skal væk, før det sætter frø. Der skal gås flere runder i fremtiden. Ukrudt mellem hækkene mellem haverne skal tages.

Bestyrelsen har kontaktet Direktøren for Campus Bornholm, med en klage over at elever kommer i haverne og ryger og sviner. Det er taget til efterretning.

Kan medlemmerne af HF Solvang få en mail med referatet fra Generalforsamlingen? Det bliver lagt op på hjemmesiden. Det er vigtigt at hjemmesiden bliver vedligeholdt. Og at der f.eks. står dato for generalforsamling. Kommunikationen i Haveforeningen skal skærpes! Vi tager dette op i bestyrelsen. Invitation til generalforsamlingen skal sendes ud pr. mail. Det er vigtigt at vi stadig har opslag i udhængs skabene.

Der bliver takket for bestyrelsens gode arbejde.

 

 

Referat v. Næstforkvinde Christina Lund Povlsen