Generalforsamling 2021

Haveforeningen Solvang

Generalforsamling mandag den 19. juli 2021

REFERAT:  referant Bente J.

  1. Jens Ole Maegaard blev valg som dirigent

3 stemmetællere blev valgt / en person pr. bord

  1. Beretning fra formand / John blev fremført – og det blev nævnt at året havde været en udfordring ifht. til coronasituationen og har medført det sene tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen.
  1.     Kassereren Lene fortalte at regnskabet ikke var afsluttet og derfor ikke kunne forelægges. Iflg aftale med revisoren Erling Andersen vil det blive færdiggjort og skal efterfølgende godkendes ved en ekstra ordinær generalforsamling.
  1.     Indkomme forslag: fra havelejerne

Der var flere forslag vedr. tilladelse til at have sin trailer parkeret inde i haven.

– Ved afstemning blev det vedtaget at dette skulle der gives tilladelse til.

Ønske om tilladelse til at bygge mistbænke med en størrelse af 10 kvadratmeter og max højde 110 cm / må ikke være højere end havens hæk.

– Forslaget blev godkendt.

Ønske om at kunne vande i sin have uden at man fysisk var til stede.

– Forslaget blev ikke godkendt

Haver skal anvendes til havebrug og ikke til opbevaring eller depot

– Forslaget blev godkendt.

Der ønskes at der indhentes tilbud fra eksterne håndværkere på nye vandrør pga. det manglende vandtryk.

– Revisor Erling A. mener at man i denne forbindelse var mulighed for at søge om penge via fonde.

– Forslaget blev godkendt.

4.1. Forslag fra bestyrelsen:

Der ønskes at der skal laves /købes bump til vejene i foreningen. For at vejene ødelægges / huller i vejene og for at hastighedsbegrænsningen på 10 km. Kan overholdes – som gælder for alle køretøjer.

– Forslaget blev ikke godkendt men i stedet for skal der findes en anden løsning på hvordan man kan udbedre hullerne i vejen.

Ønske om at have bier i haven

– Forslaget blev godkendt men skal dog godkendes som dyrehold som beskrevet i vedtægterne §4

Ønske om at får opsat en hjertestarter ved foreningshuset.

Jens K. have 77 vil undersøge om hvordan ??

– Forslaget blev godkendt.

Ønsket om ”postkasser” blev ikke godkendt

Indkøb af branddaskere blev ikke godkendt

Ur på strøm fra kl. 07-21 / 09-16 / blev ikke godkendt

  1. Forslag til vedtægtændringer:

Drivhushøjde hæves til 230-250 cm – blev godkendt

Fri adgang til haverne for bestyrelsen / ifm. På/ aftagning

af vandmålere m.m. – dvs. at der må ikke være hængelåse på havelågerne – godkendt

  1. Valg:

Kasserer / Andreas have 164

Bestyrelsesmedlem/ Henrik have 132

Bestyrelsesmedlem/ Morten have 119

  1. suppleant/ Tue have 98
  2. suppleant/ Jens have 77

Revisor Erling Andersen fortsætter

Revisorsuppleant Jens Fassel

  1. EVT:

En opfordring om at vi holder vejene fri for cigaretskod og lign. og at man også viser hensyn over for hinanden når det gælder toiletterne.

Hunde skal være under opsyn og ikke efterlades alene i haven.

Toiletterne bør sættes i stand.

Forbedring af udendørsarealet ved foreningshuset.

Sommerfest / Mark kontaktes

Nye infotavler / opslagstavler ønskes

Hastighedsbegrænsning gælder alle køretøjer