Referat af generalforsamling i haveforeningen Solvang 2018


1. marts 2018
   Valg af dirigent samt stemmetællere:
    Dirigent: Jens Ole Maegård. Stemmetællere: Erling, Per   Generalforsamlingen er indkaldt korrekt. Dagsorden godkendt    
 • Formandens beretning.
    Formanden kom i sin beretning ind på flg. Pkt.:  
 • Der har i årets løb pga. frost været en del skader på vandmålere, hvilket har medført en ekstra udgift for haveforeningen.
 • Indkrævning af årets haveleje, har været mere omstænding end tidligere. Det har derfor været nødvendigt, dels at opkræve flere rykkergebyrer, samt at opsige enkelte lejere.
 • Der er pt. Kun en enkelt ledig have.
 • Der har været ekstra stor efterspørgsel på hæk planter dette år, hvilket også fremgår af regnskabet, som en noget større udgiftspost end tidligere år.
 • Formanden opfordrer til at begrænse rotters levevilkår i haverne.
 • Toiletterne er i året løb blevet opgraderet med elektriske håndtørrer.
 • Formanden gjorde opmærksom på, at det ikke er tilladt, at vaske bil i have foreningen.
 • I årets løb har der været misbrug af el, Der er i disse tilfælde blevet opkrævet et ekstra gebyr hos de implicerede have lejere.
 • Der har desværre været indbrud i flere haver. Indbruddene er meldt til politiet. Der har desværre ikke umiddelbart været brugbare billeder fra kameraet ved indkørslen til have foreningen. Dog betragtes kameraet som en god præventiv foranstaltning.
 • Have lejerne opfordredes til, at huske at oplyse ændring af adresse mm. til foreningens bestyrelse.
  I forbindelse med formandens beretning, fremkom flg. Spørgsmål og kommentarer:  
 • Ønske om opkrævning via e-mail.
 • Opsætte brændeovn i haverne.
 • Kunne det være en mulighed at begrænse antallet af haner i forbindelse med hønsehold. .....opfordring til bestyrelsen om at tage problematikken op.
 • Vedr. indbrud. Lågen til cykelstien står ofte åben. Opfordrer til at denne holdes låst, og snore systemet genetableres.
   
 • Kassererens beretning.
    Kort gennemgang af nøgletal.   Regnskab godkendt    
 • Indkomne forslag.
   
 • Prisstigning på vand. Nuværende pris 15 kr. Kostpris 17 kr. Forslag om pris stigning til 20 kr.
Forslag vedtaget.  
 • Nøgler til lågen koster 25. Kostpris (depositum) er større. Forslag om stigning til 50 kr.
Forslag vedtaget.  
 • Installation af kamera ved indgang til cykelstien.
Forslag vedtaget.  
 • Nogle haveejere har fået lov til, at anlægge parkeringsplads til anhængere mm. Der blev i den forbindelse stemt om, hvorvidt dette fremadrettet skal være muligt, at anlægge parkeringsplads i de enkelte haver.
  Afstemning: For 11 imod 26.  
 • Må de der allerede har etableret parkeringsmulighed, fortsætte indtil fraflytning af haven?
Forslag vedtaget. Bestyrelsen registrerer de haver der allerede har etableret parkeringsmulighed.  
 • Der ønskes en ændring af paragraf 3. Vedr. Indbetalingsmetode. Ændringen består i, at det skal være op til bestyrelsen, at beslutte såvel betalingsmetode / opkrævning i forhold til have leje mm.
Forslag vedtaget. Bestyrelsen udarbejder vedtægtsændringen til næste generalforsamling..  
 • Forslag om ensretning af vejene i haveforeningen jf. Skitse.
Forslag vedr. Ensretning. Bestyrelsen foreslår, at der kun ensrettes på den vestlige del af rundgangen. Bestyrelsens forslag vedtaget..  
 • Cykler parkeres i haverne, og ikke på vejene. Jern stativerne bør endvidere fjernes.  
Forslaget vedtages ikke.    
 • Valg af bestyrelse.
   
 1. Formand. Etly ønsker ikke genvalg. John Buus vælges.
 2. Kasserer. John Buus afgår. Jens Harvest vælges.
 3. Best. Medl. For 2 år.  Jørgen Brandt vælges.
 4. Best. Medl. For 2 år. Tobias Mortensen vælges.
 5. Best. Medl. For 1 år. Christina Lund Poulsen vælges.
 6. 1. Suppleant. Heidi Jespersen vælges
 7. 2. Suppleant . Bente Johansen vælges.
 8. Revisor Erling Andersen genvælges.
 9. Revisorsuppleant Keld Johansen vælges.
   
 • Evt.
   
   • Sp. Er der regler for brug af kemiske bekæmpelses midler?
Da haven ligger på offentligt areal, må der ikke anvendes kemi.  
   • Sp. Hvem overtager vedligeholdelsen af vejene?
Det må være op til den nye bestyrelse at varetage denne opgave. Der opfordres til at haveejerne vedligeholder vejene ud for haverne.  
   • Der køres generelt for stærkt. En bedre skiltning af tilladt hastighed ønskes.
Bestyrelsen tager dette op til næste møde.  
   • Bedre/mere information via hjemmesiden ønskes. F.eks. til offentliggørelse af referater, mødeindkaldelser mm.
  -referent: Jens HarvestReferat fra bestyrelsesmøde d. 31/10-17


4. november2017

Vandmålere tages ned søndag d. 5/11-17.(Opslag sat op i foreningen d. 1/11-17.)

Der Kommer inden længe skilt op med ”ensrettet” fra indkørsel af Rundgangen nr. 56. til Græskargangen.

Udbedring af vandledningerne. Der bliver arbejdet flittigt på indhentning af tilbud fra fagfolk samt grave tilladelse fra kommunen.

Der har været problemer med strømmen, dette skulle nu være udbedret.

Flere håndværkere fra Campus Bornholm parkerer på foreningens område. De vil alle blive gjort opmærksom på det er privat område. I første omgang seddel i bilruden.

Man er blevet opmærksom på der bliver/ er blevet brugt strøm til mobil, computer etc. Ved brug af strøm udover det tilladte (se vedtægterne) pålægges gebyr på 100 kr.

Der er blevet sendt utallige breve ud til haveejere, dette er resulteret i:

5 haver er blevet opsagt grundet manglende betaling/ misvedligeholdelse.

2 huse er blevet afhændet af bestyrelsen.

Efterårshilsen Bestyrelsen
VIGTIG INFORMATION!

Posted by Per in info | Kommentarer lukkettil VIGTIG INFORMATION!
14marts2014
Det er forbudt at brænde haveaffald eller lignende i haven Tjek om vandmåleren tæller - hvis ikke kontakt bestyrelsen