25 fremmødte på Rønne Bibliotek.

Formanden orienterer. Arbejde med nye vedtægter og ordensbekendtgørelse bunder i vejledning fra advokat. Gemmengang af vedtægter.

Spørgsmål om, hvorvidt man stadig betragtes som medlem, selv om man har haft have så mange år, at der ikke foreligger en lejekontrakt. Det tilkendegiver bestyrelsen, at man er, men opfordrer medlemmer uden kontrakt til at få lavet kontrakt med foreningen.

Spørgsmål til formulering om bod. Formanden orienterer om, at forslagene ikke indeholder bod, da de ikke har virket og kun giver administrativt arbejde for kasserer og bestyrelse.

Spørgsmål vedrørende sygdom, hvordan er det sikret i de nye vedtægter. Kan man risikere at ryge ud, hvis man med flere års mellemrum får breve.

Forslag om at overveje fortsat med bøder for at spare op til vedligehold af haver.

Forslag om, at priser på vand og kvadratmeter ikke skrives ind i vedtægter.

Forslag om, at der skal kunne stemmes per fuldmagt.

Forslag om, at paragrafferne inddeles i stykker.

Herunder forslag til ændringer af vedtægter og ordensbestemmelser/lejevilkår. Nogle rettes umiddelbart til, hvis der er stort flertal for forslag. Andre input tages op af bestyrelsen, der diskuterer, om det skal indføjes:

Forslag i forbindelse med VEDTÆGTER

§4. …forpligtet til at oplyse aktuelle adresse OG mail. RETTET

§6. stk to: Fjernes: “når haven afleveres ryddet for ukrudt”. RETTET

§6. Forslag om at haveleje ikke fremgår af vedtægter. IKKE RETTET

§7…stk 3:…. i følge vedtægterne. RETTET

§8. Næstsidste stk.: Måske ændring “væsentlig gene” erstattes med chikane. IKKE RETTET

§9: Mindst 14 dages varsel til indkaldelse. Indkaldelse via mail og foreningens sociale medier, avisen og i tavler i foreningen. RETTET

§9 Skriftlig afstemning, hvis mindst ét medlem ønsker det. RETTET

§11. Tilføjes, at bestyrelsesmedlemmer aflønnes med gratis haveleje. RETTET

Forslag i forbindelse med ORDENSBESTEMMELSER/LEJEVILKÅR

§1.stk. 6 jf. vedtægterne. RETTET

§1 stk. sidste stk. “salg af lysthus, løsøre og lign. kan ikke finde sted uden haveforeningens bestyrelses direkte medvirken. Ved kontraktunderskrivelse skal to bestyrelsesmedlemmer være tilstede. RETTET

§2. stk 2. Overvej om “der er pligt til at holde sin del af vejen ud for egen have”. IKKE RETTET

§3. Tilføjes: bestyrelsen skal godkende anlæg til dyr, før de bliver etableret. Hunde skal føres i snor på foreningens veje og fællesarealer. RETTET

§5. Ændres til : Lejer “opfordres” til at medvirke ved…RETTET

§7. Forslag: Foreningens bestyrelse kan med tre dages varsel skaffe sig adgang til haven. IKKE RETTET

§12, sidste stk: Tilføjes at påtaler skal være indenfor et kalenderår. Ved sygdom, der er givet besked om, kan bestyrelsen se bort fra påtaler.

Referat: William Husted