HAVEFORENINGEN SOLVANG

Ordinær Generalforsamling 2023

onsdag den 29. marts 2023

 

  Referent: William

  Der var mødt 41 stemmeberettigede medlemmer op

  1. Valg af dirigent. Keld Kofod valgt.

  2. Valg af stemmetællere. Finn have 21 og Michael have 71.  Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Ingen indvindinger fra salen.

  3.Beretning ved formanden. Det har været et udfordrende og lærerigt år for den nye bestyrelse. Blandt udfordringerne var adgang til bankkontoen og en mangelfuld medlemsliste, hvor der måtte mere end 70 rettelser til. Der er i den forgangne periode blevet afholdt 10 bestyrelsesmøder, hvor der blandt andet er blevet arbejdet med projekt nyt vand. Der er blevet engageret en fundraiser, der har søgt en lang række fonde. Indtil videre har det kastet 100.000 kroner af sig fra Sparekassen Bornholms Fond. Bestyrelsen har besluttet, at foreningen vil bruge 200.000 kroner af kassebeholdningen i forbindelse med projektet, der beløber sig til omkring to millioner kroner. Der er blevet monteret nye døre/vinduer i fælleshuset, og der er søgt midler til en indvendig renovering. Der er i årets løb blevet indkøbt nye skovborde samt tre nye udhængskabe. Der er indgået ny aftale med havelejer om at stå for rengøring på toiletterne for den kommende sæson. Herefter redegjorde formanden for, at der har været afholdt vandåbningsfest med omkring 70 fremmødte og sankt hans. Der har også været afholdt et par arbejdsdage med delvis succes – nogle gange er det begrænset, hvor mange der er mødt op. Bestyrelsen arbejder med nye tiltag i form af lidt have konkurrence så som ”højeste solsikke, største græskar m.m.” dette bliver meldt ud senere. I forhold til havevandringer er der blevet gået cirka 10. Mange haver er helt i orden, men formanden opfordrer til, at man holder sin have sådan som vedtægterne foreskriver. I løbet af året er der blevet tegnet cirka 40 nye lejekontrakter, og formanden oplever, at der er stor interesse for at være medlem af foreningen. I forhold til byggeri skal havelejerne huske, at der skal afleveres tegninger på nye bygninger, som herefter skal godkendes af bestyrelsen. Der er blevet afholdt møde med BRK i forhold til at kunne bygge større. Det kræver dog, at kommuneplanrammen for området ændres, hvilket der arbejdes videre med. Solvang henvender sig formentlig til BRK i fællessskab med HF Fælleshåb og HF Friheden, som der er blevet afholdt møde med. Der er også kontakt til BRK i forhold til at kunne få stillet en kommunegaranti til rådighed, så vi kan låne penge til nyt vand. Det er i proces. Formanden fortæller i samme ombæring, at man har fået en henvendelse fra Kolonihaveforbundet, der gerne ser os som medlemmer – og måske kan låne os pengene mod medlemskab. Slutteligt i forhold til fremtiden: Formanden håber, at der snart kommer gang i nyt vand i foreningen, og at folk bakker op om de kommende arrangementer – herunder konkurrencen om største græskar og højeste solsikke! Godkendt af et flertal af de fremmødte. 

  4. Årsregnskab ved kasserer. Kasserer har brugt mange timer på at få styr på foreningens økonomi og regnskab. Vandregning 8000 kroner dyrere i år i forhold til sidste år. Elregning 1000 kroner dyrere end sidste år. Posten VVS dækker over vandhaner, målere. Under vedligeholdelse ligger sprængt vandrør i have nr. 4., der har været dyrt. Toiletpapir har været en udfordring, da det bliver stjålet. Enormt forbrug. Derfor er der skiftet til dispensere, så det er sværere at stjæle. Der er brugt 17000 kroner mere på hækkeplanter i den forgangne sæson. Arrangementer er ny post i regnskabet – der har været holdt arrangementer modsat tidligere. Advokatassistance dækker over, at den nye bestyrelse har haft brug for at rådføre sig i forskellige tilfælde. Nyanskaffelser: Tavler, skilte, ny grill.  Konsulenter/freelancere: Kirsten Juni hjælper med at søge fondsmidler til nyt vand. Overskud på 1684,- trods flere udgifter. Godkendt af et flertal af de fremmødte.

  5. Orientering om møde med kolonihaveforbundet. Sekretær orienterer. I forbindelse med et facebook-opslag, hvor der er blevet spurgt til, hvor meget andre kolonihaveforeninger må bygge i haverne, har Kolonihaveforbundet taget kontakt til Solvang for at høre, om man ønsker at blive medlem. Gennem medlemskab tilbyder forbundet at hjælpe foreningen med forhandling af ny lejekontrakt og tilladelse til at bygge større. Forbundet har været på Bornholm på besøg hos os, og vi har holdt møde. Medlemskab blev vendt, men det blev klart, at fuldt medlemskab koster foreningen i omegnen af 60.000 kroner om året. Formanden for kolonihaveforbundet lægger uopfordret op til, at man måske vil kunne låne foreningen pengene til nyt vand – mod medlemskab af forbundet. Det er desværre ikke muligt at præsentere noget konkret på generalforsamlingen, da forbundet endnu ikke er vendt tilbage med et tilbud om lån. Hvis Solvang skal være medlem af forbundet, vil vi også skulle underlægge os deres regler, herunder opgive frit salg af huse i haverne – i forbundet er man underlagt et vurderingssystem, hvor et lokalt udvalg er med til at prissætte husene. Hvis vi skal være medlem, så kræver det, at der bliver afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmerne skal stemme om det. 

  6. Indkomne forslag.

  – 1. Mandat til bestyrelsen/revision: Formanden orienterer om, at bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at vores vedtægter trænger til revision. Medlemsønske om delvis åben proces, hvor haveejere inkluderes. Formand bakker op, eventuelt løbende orientering via nyhedsbrev og opfordring til, at medlemmer byder ind. Færdigt forslag fra bestyrelsen præsenteres for medlemmerne. Derefter skal der stemmes ved en generalforsamling. Vedtaget. 

  – 2./3. Stigning på haveleje og vand: Fra 2,5 til 3,5 kroner pr. kvm. og vand fra 20,- til 22,-. Formand fremlægger regnskab der viser, at det vil give en ekstra indtægt på 61942,- Forslag om at binde de ekstra midler (1,-) til opsparing. Medlem bekymret over, at lejestigning vil betyde, at haverne bliver svære at afhænde. Forslag om, at man spørger medlemmerne, hvad grænsen er for, hvad lejen må koste. Forslag om at undersøge, om der er medlemmer der ønsker at låne foreningen penge rentefrit. Ønske om, at det undersøges om de 20,- pr. kubik dækker foreningens indkøb. Er vand underfinansieret? Vedtaget at havelejen stiger til 3,5 kroner og vedtaget at vand stiger til 22,- pr. kubik. Kasserer orienterer om, at haveleje og vandregning sendes ud inden for en måned. 

  – 4. Honorar til formand/kasserer. Flere medlemmer imod betaling for bestyrelsesarbejde. Foreningsarbejde er frivilligt og bør være ulønnet. Forslag om engangsvederlag for ekstraordinær indsats i det forgangne år. Bekymring om, at vi skal skrive honorar ind i vedtægter, når vi omvendt er pengetrængte. Forslag om gave i stedet for honorar. For er 28 medlemmer. Forslaget er vedtaget, da mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Det indskrives i vedtægterne, at formand og kasserer hver får 2500 i honorar om året.

  – 5. Formand og kasserer bliver tegningsberettigede. Kasserer orienterer om, at bank og advokat foreslår, at det indføjes i vedtægterne. Bekymring om, at det fratager generalforsamlingen sit mandat. Enstemmigt vedtaget af 41 medlemmer (Alle fremmødte).

  PAUSE

  – 6. Skal foreningen betale sig fra at få repareret vejene? Usikkerhed om prisniveau. Flere glade for hullerne, fordi det sænker hastigheden på vejene. Medlem mener, at det burde være forbudt at køre på vejene om vinteren, da det er med til at skabe huller – kæde for indgangen. Forslag om vejfyld ved alle p-pladser. Forslag vedtaget.

  – 7. Forslag til ændring af paragraf 4 i vedtægter; foreslået af have nr 55. Der stemmes ikke, da der er uklarhed om, hvad der skal stemmes om. Medlemmet er ikke til stede på generalforsamlingen for at forklare sig, da forslaget bliver behandlet.

  – 8. Bestyrelsen skal godkende anlæg, hvor der holdes dyr, før de tages i brug. 35 ud af 41 stemmer for. Vedtaget og indføjes i vedtægter. 

  7. Valg.

  Kasserer Tue Bech genvalgt.

  Bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen Mertz genvalgt. 

  Michael Sundgaard-Liu valgt som bestyrelsesmedlem. 

  Ingen modkandidater til nogen af posterne.

  8. Valg af revisor og suppleanter. 

  Erling Andersen genvalgt som revisor. 

  Morten C. valgt som revisor-suppleant. 

  1. suppleant. Mads Steensen have nr 32.   
  2. suppleant. Jeppe Sandegård have nr. 75/87.

  9. Eventuelt.

  – Opfordring til, at plastic i haverne bliver fjernet inden det mørner og flyver ind i nabohaver. 

  – Opfordring til, at der bliver sat lås på hønsehuse. 

  – Vejbump. Eventuelt forsøg. Forslag om at lade hullerne i vejen blive, så kører folk ikke for hurtigt. 

  – Opfordring til at passe hækkeplanter. Vand og gød dem, da de gerne skulle kunne holde i mange år – og er dyre. 

  – Snak om gødning og at der egentlig står i vedtægterne, at det skal graves ned med det samme. Det sker ikke i virkeligheden. 

  – Opfordring til, at forslag til vedtægtsændringer bliver meldt til bestyrelsen i arbejdet med revision af vedtægter. 

  – Opfordring til at folk kommer til arbejdsdage og viser interesse. Lad os få noget mere fælleskab ind i foreningen.